Servei de Primera Acollida

L'acollida és la primera etapa on la persona nouvinguda o retornada inicia el procés d'integració dins de la nostra societat.

Des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitzem accions formatives i informatives, estructurades a partir de les necessitats de coneixements de les persones sol·licitants, i informem dels tràmits per aconseguir informes d’arrelament social i d’integració per a la renovació de la residència.

Circuit de primera acollida

El circuït de primera acollida, s'organitza en un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la formació i experiència.

Per sol·licitar aquest servei de primera acollida cal estar empadronat a Vilafranca. El servei és gratuït i l’ofereix la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les administracions locals.

Enllaços relacionats: 

LLEI 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya