Informe d'arrelament social (Inf02)

Si no es poden acreditar vincles familiars amb una persona estrangera amb residència legal o amb un/a ciutadà/na espanyol/a (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa), per poder aconseguir l'atorgament de residència temporal per circumstàncies excepcionals cal disposar de l'informe emès per la Generalitat de Catalunya on s'indica l'arrelament social del o de la sol·licitant.

A l’hora d’elaborar aquests informes, la Generalitat de Catalunya tindrà en compte el coneixement de les llengües oficials del país (català i castellà); el coneixement de la societat d'acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia, etc.), i el coneixement del mercat laboral (drets i deures elementals dels treballadors, el paper de les organitzacions sindicals, el treball per compte propi o aliè, etc.).

La persona interessada a demanar l'informe d'arrelament cal que compleixi els requisits que s’indiquen en el tràmit i complimentar la sol·licitud corresponent, aportant tota la documentació necessària detallada.

> Tota la informació sobre com sol·licitar aquest servei aquí.