Mesures reparadores

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ofereix la possibilitat de substituir les sancions pecuniàries per incompliment de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana per mesures reparadores.

La mesura reparadora permet a la persona sancionada commutar la multa econòmica per voluntariat a la comunitat. La mesura, que serà proporcional a la sanció imposada i atenent a la gravetat d'aquesta, consisteix en una entrevista individual de valoració, una o vàries sessions educatives i voluntariats comunitaris, aquests amb una durada màxima de 30 hores.

L'entrevista  individual i les sessions educatives es realitzaran a l’Oficina de Convivència i Ciutadania de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Els voluntariats comunitaris es realitzaran en les dependències dels centres col·laboradors.

Els menors d'edat hauran de venir acompanyats, a l'entrevista, del seu representant legal.

Qui ho pot sol·licitar?^

  • Les persones que NO hagin reincidit en la comissió d'una mateixa infracció.
  • Les persones que NO s'hagin acollit al procediment de commutació durant el termini de dos anys anteriors a la imposició de la sanció de referència.
  • Les persones que NO hagin obstruït o obstaculitzat l'actuació municipal durant la instrucció del procediment sancionador.
  • Les persones que ho sol·licitin voluntàriament. En cas que la persona interessada sigui menor d'edat, també caldrà el compromís del representant legal.
  • NO patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti la realització de les mesures reparadores.
  • La no assistència a les entrevistes, sense comunicació prèvia i sense justificació d'aquestes, i la no facilitació de la documentació sol·licitada, donarà a lloc a la rescissió de les mesures.
Accessibilitat