Consell Municipal per la Convivència

El consell Municipal per la convivència de Vilafranca del Penedès és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per assessorar-lo i formular informes i/o propostes en les matèries relacionades amb la convivència i la cohesió social.
Aquest consell es crea a l’empara d’allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Membres^

 • President/a – Joan Manel Montfort i Guasch
 • Un/a representant del grup municipal PSC
 • Un/a representant del grup municipal CIU
 • Un/a representant del grup municipal VeC
 • Un/a representant del grup municipal ERC
 • Un/a representant del grup municipal CUP
 • Un/a representant de Càritas Diocesana Sant Feliu
 • Un/a representant del Grup Tercer Món Mans Unides
 • Un/a representant de Creu Roja Alt Penedès
 • Un/a representant d’Unió de Pagesos Vilafranca
 • Un/a representant AAVV Les Clotes
 • Un/a representant AAVV La Girada
 • Un/a representant AAVV Poble Nou
 • Un/a representant AAVV Molí d’en Rovira
 • Un/a representant AAVV Barri Centre Vilafranca
 • Un/a representant Associació Alkantara
 • Un/a representant CCOO
 • Un/a representant UGT/Alt Penedès
 • Un/a representant Associació Llum del Nord
 • Un/a representant AMIC/UGT
 • Un/a responsable de Convivència i Ciutadania
 • Un/a secretari/a amb dependència funcionarial o laboral de l’Ajuntament.
Accessibilitat